Skodje

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Skodje med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,6 %
Netto driftsresultat
3,7 %
Langsiktig gjeld
212,9 %
Arbeidskapital
33,4 %
Frie inntekter
kr 54 987
Netto lånegjeld
kr 69 941
Utgifter barnehage
kr 131 912
Utgifter grunnskole
kr 97 118
Utgifter kommunehelse
kr 2 583
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 101
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 646
Utgifter barnevern
kr 8 975
Utgifter administrasjon
kr 4 604
Barnehagedekning
87,7 %
Andel spesialundervisning
11,8 %
Legeårsverk
10,7 Stk
Fysioterapiårsverk
6,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
9,6 %
Sosialhjelpsmottakere
3,9 %
Barnevernstiltak
6,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
16,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 179 627
Enhetskostnader grunnskole
kr 118 489
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 439 225
Enhetskostnader institusjon
kr 1 088 552
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 0
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 75 854
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.