Sykkylven

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sykkylven med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,4 %
Netto driftsresultat
2,1 %
Langsiktig gjeld
226,8 %
Arbeidskapital
4,4 %
Frie inntekter
kr 53 276
Netto lånegjeld
kr 64 039
Utgifter barnehage
kr 150 582
Utgifter grunnskole
kr 110 398
Utgifter kommunehelse
kr 2 254
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 924
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 392
Utgifter barnevern
kr 4 989
Utgifter administrasjon
kr 4 452
Barnehagedekning
89,3 %
Andel spesialundervisning
9,6 %
Legeårsverk
9,8 Stk
Fysioterapiårsverk
11,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,7 %
Beboere institusjon
6,8 %
Sosialhjelpsmottakere
2,4 %
Barnevernstiltak
6,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
27,0 km
Kommunalt disponerte boliger
30,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 193 683
Enhetskostnader grunnskole
kr 120 152
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 381 289
Enhetskostnader institusjon
kr 1 182 345
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 056
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 239
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 296
Reguleringsplaner
79 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 110 111
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.