Stordal

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Stordal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-2,7 %
Netto driftsresultat
-1,7 %
Langsiktig gjeld
272,5 %
Arbeidskapital
43,7 %
Frie inntekter
kr 80 094
Netto lånegjeld
kr 135 212
Utgifter barnehage
kr 184 150
Utgifter grunnskole
kr 123 529
Utgifter kommunehelse
kr 5 322
Utgifter pleie og omsorg
kr 26 926
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 553
Utgifter barnevern
kr 3 921
Utgifter administrasjon
kr 9 186
Barnehagedekning
90,0 %
Andel spesialundervisning
9,7 %
Legeårsverk
20,6 Stk
Fysioterapiårsverk
19,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
15,7 %
Sosialhjelpsmottakere
4,0 %
Barnevernstiltak
5,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
41,0 km
Kommunalt disponerte boliger
20,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 229 639
Enhetskostnader grunnskole
kr 115 855
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 280 220
Enhetskostnader institusjon
kr 926 632
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 714
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 131
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 578
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 148 722
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.