Stranda

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Stranda med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
7,4 %
Netto driftsresultat
5,2 %
Langsiktig gjeld
304,9 %
Arbeidskapital
26,8 %
Frie inntekter
kr 58 354
Netto lånegjeld
kr 155 834
Utgifter barnehage
kr 140 558
Utgifter grunnskole
kr 136 880
Utgifter kommunehelse
kr 3 026
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 474
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 008
Utgifter barnevern
kr 4 904
Utgifter administrasjon
kr 4 464
Barnehagedekning
92,8 %
Andel spesialundervisning
7,7 %
Legeårsverk
13,1 Stk
Fysioterapiårsverk
8,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,7 %
Beboere institusjon
11,8 %
Sosialhjelpsmottakere
1,1 %
Barnevernstiltak
5,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
13,0 km
Kommunalt disponerte boliger
27,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 170 734
Enhetskostnader grunnskole
kr 140 860
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 328 848
Enhetskostnader institusjon
kr 995 310
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 441
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 494
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 504
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 149 819
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.