Norddal

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Norddal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
8,3 %
Netto driftsresultat
9,6 %
Langsiktig gjeld
262,9 %
Arbeidskapital
22,0 %
Frie inntekter
kr 74 489
Netto lånegjeld
kr 153 220
Utgifter barnehage
kr 132 529
Utgifter grunnskole
kr 159 870
Utgifter kommunehelse
kr 5 405
Utgifter pleie og omsorg
kr 29 800
Utgifter sosialtjenesten
kr 948
Utgifter barnevern
kr 4 617
Utgifter administrasjon
kr 12 983
Barnehagedekning
85,3 %
Andel spesialundervisning
13,3 %
Legeårsverk
18,0 Stk
Fysioterapiårsverk
12,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
20,8 %
Sosialhjelpsmottakere
1,9 %
Barnevernstiltak
5,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
18,0 km
Kommunalt disponerte boliger
39,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 187 879
Enhetskostnader grunnskole
kr 171 503
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
6,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 345 889
Enhetskostnader institusjon
kr 1 115 321
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 807
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 369
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 103
Reguleringsplaner
73 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 149 500
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.