Ørskog

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Ørskog med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,8 %
Netto driftsresultat
2,1 %
Langsiktig gjeld
344,4 %
Arbeidskapital
37,5 %
Frie inntekter
kr 61 146
Netto lånegjeld
kr 130 105
Utgifter barnehage
kr 175 361
Utgifter grunnskole
kr 115 158
Utgifter kommunehelse
kr 2 747
Utgifter pleie og omsorg
kr 21 393
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 103
Utgifter barnevern
kr 7 248
Utgifter administrasjon
kr 6 315
Barnehagedekning
95,8 %
Andel spesialundervisning
11,3 %
Legeårsverk
16,4 Stk
Fysioterapiårsverk
8,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
6,5 %
Sosialhjelpsmottakere
5,3 %
Barnevernstiltak
5,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
25,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 248 920
Enhetskostnader grunnskole
kr 126 837
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 288 218
Enhetskostnader institusjon
kr 867 556
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 776
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 895
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 825
Reguleringsplaner
28 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 78 976
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.