Ørsta

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Ørsta med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,5 %
Netto driftsresultat
1,4 %
Langsiktig gjeld
235,9 %
Arbeidskapital
12,8 %
Frie inntekter
kr 53 431
Netto lånegjeld
kr 74 108
Utgifter barnehage
kr 157 925
Utgifter grunnskole
kr 104 997
Utgifter kommunehelse
kr 2 208
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 372
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 231
Utgifter barnevern
kr 5 636
Utgifter administrasjon
kr 4 000
Barnehagedekning
93,9 %
Andel spesialundervisning
8,9 %
Legeårsverk
12,1 Stk
Fysioterapiårsverk
9,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
89,1 %
Beboere institusjon
15,2 %
Sosialhjelpsmottakere
2,6 %
Barnevernstiltak
6,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
16,0 km
Kommunalt disponerte boliger
21,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 214 930
Enhetskostnader grunnskole
kr 112 987
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 245 861
Enhetskostnader institusjon
kr 1 057 704
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 363
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 310
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 864
Reguleringsplaner
24 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 107 031
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.