Volda

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Volda med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,5 %
Netto driftsresultat
4,7 %
Langsiktig gjeld
208,4 %
Arbeidskapital
12,1 %
Frie inntekter
kr 55 460
Netto lånegjeld
kr 105 092
Utgifter barnehage
kr 153 226
Utgifter grunnskole
kr 116 665
Utgifter kommunehelse
kr 2 426
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 508
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 334
Utgifter barnevern
kr 11 967
Utgifter administrasjon
kr 4 946
Barnehagedekning
96,5 %
Andel spesialundervisning
9,3 %
Legeårsverk
12,3 Stk
Fysioterapiårsverk
8,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,3 %
Beboere institusjon
10,4 %
Sosialhjelpsmottakere
2,9 %
Barnevernstiltak
6,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
46,0 km
Kommunalt disponerte boliger
26,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 191 260
Enhetskostnader grunnskole
kr 124 205
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 234 994
Enhetskostnader institusjon
kr 1 160 139
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 478
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 418
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 864
Reguleringsplaner
123 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 97 754
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.