Hareid

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Hareid med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,3 %
Netto driftsresultat
0,2 %
Langsiktig gjeld
201,1 %
Arbeidskapital
6,8 %
Frie inntekter
kr 53 797
Netto lånegjeld
kr 61 904
Utgifter barnehage
kr 152 429
Utgifter grunnskole
kr 111 968
Utgifter kommunehelse
kr 2 259
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 585
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 978
Utgifter barnevern
kr 9 579
Utgifter administrasjon
kr 4 768
Barnehagedekning
90,2 %
Andel spesialundervisning
5,5 %
Legeårsverk
11,3 Stk
Fysioterapiårsverk
8,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
94,1 %
Beboere institusjon
15,3 %
Sosialhjelpsmottakere
3,9 %
Barnevernstiltak
6,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
23,0 km
Kommunalt disponerte boliger
17,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,9 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 206 051
Enhetskostnader grunnskole
kr 119 029
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 200 607
Enhetskostnader institusjon
kr 1 096 860
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 290
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 299
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 141
Reguleringsplaner
148 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 138 250
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.