Herøy

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Herøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-0,4 %
Netto driftsresultat
1,4 %
Langsiktig gjeld
261,1 %
Arbeidskapital
20,1 %
Frie inntekter
kr 53 118
Netto lånegjeld
kr 79 203
Utgifter barnehage
kr 139 465
Utgifter grunnskole
kr 100 536
Utgifter kommunehelse
kr 2 729
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 996
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 192
Utgifter barnevern
kr 6 965
Utgifter administrasjon
kr 4 558
Barnehagedekning
92,6 %
Andel spesialundervisning
6,8 %
Legeårsverk
13,6 Stk
Fysioterapiårsverk
8,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,8 %
Beboere institusjon
13,7 %
Sosialhjelpsmottakere
2,9 %
Barnevernstiltak
5,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
18,0 km
Kommunalt disponerte boliger
17,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 186 874
Enhetskostnader grunnskole
kr 112 344
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 197 698
Enhetskostnader institusjon
kr 1 065 362
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 310
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 142
Reguleringsplaner
119 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 142 163
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.