Sande

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sande med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-0,3 %
Netto driftsresultat
2,3 %
Langsiktig gjeld
254,5 %
Arbeidskapital
26,8 %
Frie inntekter
kr 65 099
Netto lånegjeld
kr 82 467
Utgifter barnehage
kr 141 886
Utgifter grunnskole
kr 138 466
Utgifter kommunehelse
kr 3 495
Utgifter pleie og omsorg
kr 26 708
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 781
Utgifter barnevern
kr 4 632
Utgifter administrasjon
kr 7 224
Barnehagedekning
84,2 %
Andel spesialundervisning
5,4 %
Legeårsverk
11,9 Stk
Fysioterapiårsverk
6,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,6 %
Beboere institusjon
19,7 %
Sosialhjelpsmottakere
2,3 %
Barnevernstiltak
7,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
4,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 137 521
Enhetskostnader grunnskole
kr 160 056
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 386 811
Enhetskostnader institusjon
kr 992 350
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 004
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 711
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 142
Reguleringsplaner
80 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 91 395
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.