Vanylven

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Vanylven med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,8 %
Netto driftsresultat
5,4 %
Langsiktig gjeld
209,3 %
Arbeidskapital
15,7 %
Frie inntekter
kr 63 682
Netto lånegjeld
kr 66 699
Utgifter barnehage
kr 158 658
Utgifter grunnskole
kr 152 532
Utgifter kommunehelse
kr 3 419
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 656
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 090
Utgifter barnevern
kr 24 045
Utgifter administrasjon
kr 6 571
Barnehagedekning
88,3 %
Andel spesialundervisning
7,0 %
Legeårsverk
12,9 Stk
Fysioterapiårsverk
10,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,3 %
Beboere institusjon
20,3 %
Sosialhjelpsmottakere
1,4 %
Barnevernstiltak
8,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
9,0 km
Kommunalt disponerte boliger
28,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 242 611
Enhetskostnader grunnskole
kr 150 514
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 267 679
Enhetskostnader institusjon
kr 731 475
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 919
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 489
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 307
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 92 203
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.