Kristiansund

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Kristiansund med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,9 %
Netto driftsresultat
1,0 %
Langsiktig gjeld
248,8 %
Arbeidskapital
0,5 %
Frie inntekter
kr 51 416
Netto lånegjeld
kr 83 714
Utgifter barnehage
kr 155 236
Utgifter grunnskole
kr 109 684
Utgifter kommunehelse
kr 2 317
Utgifter pleie og omsorg
kr 21 680
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 668
Utgifter barnevern
kr 9 054
Utgifter administrasjon
kr 4 259
Barnehagedekning
94,7 %
Andel spesialundervisning
9,6 %
Legeårsverk
13,2 Stk
Fysioterapiårsverk
11,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,3 %
Beboere institusjon
10,7 %
Sosialhjelpsmottakere
4,8 %
Barnevernstiltak
5,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
18,0 km
Kommunalt disponerte boliger
27,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 211 757
Enhetskostnader grunnskole
kr 115 415
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 307 511
Enhetskostnader institusjon
kr 1 275 766
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 081
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 723
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 786
Reguleringsplaner
44 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 136 380
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.