Ålesund

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Ålesund med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,1 %
Netto driftsresultat
4,2 %
Langsiktig gjeld
166,9 %
Arbeidskapital
7,7 %
Frie inntekter
kr 49 681
Netto lånegjeld
kr 24 956
Utgifter barnehage
kr 145 945
Utgifter grunnskole
kr 98 823
Utgifter kommunehelse
kr 1 890
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 455
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 082
Utgifter barnevern
kr 12 104
Utgifter administrasjon
kr 1 821
Barnehagedekning
92,6 %
Andel spesialundervisning
8,6 %
Legeårsverk
11,7 Stk
Fysioterapiårsverk
7,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
88,8 %
Beboere institusjon
12,9 %
Sosialhjelpsmottakere
3,2 %
Barnevernstiltak
4,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
16,0 km
Kommunalt disponerte boliger
20,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 187 686
Enhetskostnader grunnskole
kr 89 065
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 252 685
Enhetskostnader institusjon
kr 1 136 452
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 331
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 906
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 500
Reguleringsplaner
483 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 188 329
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.