Molde

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Molde med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
5,5 %
Netto driftsresultat
3,5 %
Langsiktig gjeld
154,9 %
Arbeidskapital
15,3 %
Frie inntekter
kr 50 325
Netto lånegjeld
kr 16 696
Utgifter barnehage
kr 146 620
Utgifter grunnskole
kr 93 459
Utgifter kommunehelse
kr 2 383
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 692
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 061
Utgifter barnevern
kr 9 186
Utgifter administrasjon
kr 2 673
Barnehagedekning
93,9 %
Andel spesialundervisning
9,1 %
Legeårsverk
11,7 Stk
Fysioterapiårsverk
10,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
92,2 %
Beboere institusjon
12,7 %
Sosialhjelpsmottakere
3,2 %
Barnevernstiltak
4,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
9,0 km
Kommunalt disponerte boliger
22,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 187 455
Enhetskostnader grunnskole
kr 87 158
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 262 957
Enhetskostnader institusjon
kr 1 109 117
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 802
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 200
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 653
Reguleringsplaner
197 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 152 126
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.