Stryn

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Stryn med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,4 %
Netto driftsresultat
1,1 %
Langsiktig gjeld
218,1 %
Arbeidskapital
24,7 %
Frie inntekter
kr 59 537
Netto lånegjeld
kr 60 928
Utgifter barnehage
kr 134 764
Utgifter grunnskole
kr 117 897
Utgifter kommunehelse
kr 2 879
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 726
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 040
Utgifter barnevern
kr 3 773
Utgifter administrasjon
kr 5 275
Barnehagedekning
91,3 %
Andel spesialundervisning
3,6 %
Legeårsverk
12,7 Stk
Fysioterapiårsverk
11,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
11,6 %
Sosialhjelpsmottakere
2,6 %
Barnevernstiltak
2,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
25,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 176 751
Enhetskostnader grunnskole
kr 117 401
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 248 281
Enhetskostnader institusjon
kr 1 126 418
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 563
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 470
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 994
Reguleringsplaner
100 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 114 918
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.