Gloppen

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Gloppen med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-0,6 %
Netto driftsresultat
-0,7 %
Langsiktig gjeld
220,8 %
Arbeidskapital
3,5 %
Frie inntekter
kr 60 786
Netto lånegjeld
kr 89 774
Utgifter barnehage
kr 167 606
Utgifter grunnskole
kr 123 309
Utgifter kommunehelse
kr 3 150
Utgifter pleie og omsorg
kr 24 401
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 649
Utgifter barnevern
kr 8 433
Utgifter administrasjon
kr 5 947
Barnehagedekning
96,4 %
Andel spesialundervisning
8,7 %
Legeårsverk
12,2 Stk
Fysioterapiårsverk
13,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
72,7 %
Beboere institusjon
3,2 %
Sosialhjelpsmottakere
3,0 %
Barnevernstiltak
4,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
3,0 km
Kommunalt disponerte boliger
36,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 216 006
Enhetskostnader grunnskole
kr 127 427
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 297 536
Enhetskostnader institusjon
kr 1 387 667
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 300
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 570
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 742
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 107 351
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.