Hornindal

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Hornindal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,2 %
Netto driftsresultat
2,4 %
Langsiktig gjeld
246,1 %
Arbeidskapital
43,1 %
Frie inntekter
kr 71 718
Netto lånegjeld
kr 76 952
Utgifter barnehage
kr 159 382
Utgifter grunnskole
kr 118 696
Utgifter kommunehelse
kr 4 142
Utgifter pleie og omsorg
kr 27 083
Utgifter sosialtjenesten
kr 878
Utgifter barnevern
kr 593
Utgifter administrasjon
kr 8 734
Barnehagedekning
87,3 %
Andel spesialundervisning
5,4 %
Legeårsverk
17,0 Stk
Fysioterapiårsverk
13,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
25,0 %
Sosialhjelpsmottakere
0,9 %
Barnevernstiltak
2,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
17,0 km
Kommunalt disponerte boliger
17,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 215 037
Enhetskostnader grunnskole
kr 121 004
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 279 596
Enhetskostnader institusjon
kr 965 792
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 002
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 064
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 994
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 110 259
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.