Eid

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Eid med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,5 %
Netto driftsresultat
4,7 %
Langsiktig gjeld
231,5 %
Arbeidskapital
34,7 %
Frie inntekter
kr 54 208
Netto lånegjeld
kr 110 274
Utgifter barnehage
kr 147 285
Utgifter grunnskole
kr 101 623
Utgifter kommunehelse
kr 2 799
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 928
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 890
Utgifter barnevern
kr 11 566
Utgifter administrasjon
kr 1 433
Barnehagedekning
97,5 %
Andel spesialundervisning
4,8 %
Legeårsverk
12,0 Stk
Fysioterapiårsverk
9,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
14,9 %
Sosialhjelpsmottakere
3,4 %
Barnevernstiltak
5,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
5,0 km
Kommunalt disponerte boliger
30,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 175 777
Enhetskostnader grunnskole
kr 111 756
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 347 758
Enhetskostnader institusjon
kr 785 392
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 239
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 465
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 994
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 115 750
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.