Selje

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Selje med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,9 %
Netto driftsresultat
5,5 %
Langsiktig gjeld
222,7 %
Arbeidskapital
11,4 %
Frie inntekter
kr 63 553
Netto lånegjeld
kr 68 327
Utgifter barnehage
kr 108 904
Utgifter grunnskole
kr 134 378
Utgifter kommunehelse
kr 2 887
Utgifter pleie og omsorg
kr 25 036
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 776
Utgifter barnevern
kr 6 126
Utgifter administrasjon
kr 7 155
Barnehagedekning
81,5 %
Andel spesialundervisning
11,7 %
Legeårsverk
9,6 Stk
Fysioterapiårsverk
7,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
88,2 %
Beboere institusjon
15,7 %
Sosialhjelpsmottakere
1,6 %
Barnevernstiltak
6,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
7,0 km
Kommunalt disponerte boliger
21,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 166 464
Enhetskostnader grunnskole
kr 148 719
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 337 860
Enhetskostnader institusjon
kr 908 744
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 580
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 585
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 994
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 65 426
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.