Vågsøy

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Vågsøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-0,8 %
Netto driftsresultat
-1,5 %
Langsiktig gjeld
241,4 %
Arbeidskapital
4,1 %
Frie inntekter
kr 59 124
Netto lånegjeld
kr 101 290
Utgifter barnehage
kr 135 463
Utgifter grunnskole
kr 123 712
Utgifter kommunehelse
kr 3 500
Utgifter pleie og omsorg
kr 21 948
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 782
Utgifter barnevern
kr 11 392
Utgifter administrasjon
kr 5 184
Barnehagedekning
90,8 %
Andel spesialundervisning
6,6 %
Legeårsverk
17,0 Stk
Fysioterapiårsverk
14,3 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
11,4 %
Sosialhjelpsmottakere
2,7 %
Barnevernstiltak
6,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
5,0 km
Kommunalt disponerte boliger
27,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 198 049
Enhetskostnader grunnskole
kr 126 240
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 256 786
Enhetskostnader institusjon
kr 1 113 864
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 938
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 095
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 994
Reguleringsplaner
170 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 118 647
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.