Bremanger

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Bremanger med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,1 %
Netto driftsresultat
5,3 %
Langsiktig gjeld
209,4 %
Arbeidskapital
-10,5 %
Frie inntekter
kr 68 286
Netto lånegjeld
kr 86 901
Utgifter barnehage
kr 153 327
Utgifter grunnskole
kr 161 953
Utgifter kommunehelse
kr 4 472
Utgifter pleie og omsorg
kr 32 158
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 954
Utgifter barnevern
kr 14 115
Utgifter administrasjon
kr 6 974
Barnehagedekning
87,9 %
Andel spesialundervisning
13,0 %
Legeårsverk
10,4 Stk
Fysioterapiårsverk
11,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
15,4 %
Sosialhjelpsmottakere
4,1 %
Barnevernstiltak
6,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
66,0 km
Kommunalt disponerte boliger
28,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 200 911
Enhetskostnader grunnskole
kr 162 023
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 302 573
Enhetskostnader institusjon
kr 917 582
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 900
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 345
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 994
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 87 119
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.