Naustdal

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Naustdal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,4 %
Netto driftsresultat
2,3 %
Langsiktig gjeld
268,7 %
Arbeidskapital
6,2 %
Frie inntekter
kr 64 231
Netto lånegjeld
kr 116 693
Utgifter barnehage
kr 155 814
Utgifter grunnskole
kr 124 573
Utgifter kommunehelse
kr 4 073
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 544
Utgifter sosialtjenesten
-kr 1 624
Utgifter barnevern
kr 11 839
Utgifter administrasjon
kr 8 063
Barnehagedekning
94,0 %
Andel spesialundervisning
12,8 %
Legeårsverk
0,0 Stk
Fysioterapiårsverk
0,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
70,0 %
Beboere institusjon
7,3 %
Sosialhjelpsmottakere
4,7 %
Barnevernstiltak
7,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 194 531
Enhetskostnader grunnskole
kr 131 769
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 261 993
Enhetskostnader institusjon
kr 1 146 650
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 621
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 468
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 183
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 53 670
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.