Førde

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Førde med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
6,3 %
Netto driftsresultat
7,7 %
Langsiktig gjeld
215,6 %
Arbeidskapital
34,0 %
Frie inntekter
kr 53 837
Netto lånegjeld
kr 90 248
Utgifter barnehage
kr 164 955
Utgifter grunnskole
kr 102 703
Utgifter kommunehelse
kr 2 866
Utgifter pleie og omsorg
kr 14 538
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 516
Utgifter barnevern
kr 7 812
Utgifter administrasjon
kr 4 251
Barnehagedekning
96,4 %
Andel spesialundervisning
7,6 %
Legeårsverk
11,8 Stk
Fysioterapiårsverk
9,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
94,6 %
Beboere institusjon
13,9 %
Sosialhjelpsmottakere
4,6 %
Barnevernstiltak
3,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
4,0 km
Kommunalt disponerte boliger
17,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 208 790
Enhetskostnader grunnskole
kr 110 275
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 283 383
Enhetskostnader institusjon
kr 1 100 088
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 047
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 606
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 183
Reguleringsplaner
74 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 137 500
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.