Jølster

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Jølster med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-0,3 %
Netto driftsresultat
-0,8 %
Langsiktig gjeld
241,0 %
Arbeidskapital
33,7 %
Frie inntekter
kr 62 927
Netto lånegjeld
kr 101 328
Utgifter barnehage
kr 158 170
Utgifter grunnskole
kr 125 302
Utgifter kommunehelse
kr 4 336
Utgifter pleie og omsorg
kr 24 774
Utgifter sosialtjenesten
-kr 3 555
Utgifter barnevern
kr 6 474
Utgifter administrasjon
kr 7 832
Barnehagedekning
95,9 %
Andel spesialundervisning
6,7 %
Legeårsverk
13,0 Stk
Fysioterapiårsverk
9,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
75,0 %
Beboere institusjon
0,0 %
Sosialhjelpsmottakere
4,1 %
Barnevernstiltak
4,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
10,0 km
Kommunalt disponerte boliger
53,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 219 124
Enhetskostnader grunnskole
kr 127 268
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 477 889
Enhetskostnader institusjon
kr 756 500
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 971
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 6 510
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 859
Reguleringsplaner
103 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 85 014
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.