Gaular

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Gaular med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,2 %
Netto driftsresultat
1,4 %
Langsiktig gjeld
201,0 %
Arbeidskapital
18,0 %
Frie inntekter
kr 64 028
Netto lånegjeld
kr 60 611
Utgifter barnehage
kr 150 463
Utgifter grunnskole
kr 131 031
Utgifter kommunehelse
kr 4 863
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 422
Utgifter sosialtjenesten
kr 783
Utgifter barnevern
kr 10 990
Utgifter administrasjon
kr 7 289
Barnehagedekning
95,3 %
Andel spesialundervisning
12,6 %
Legeårsverk
12,7 Stk
Fysioterapiårsverk
10,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
23,4 %
Sosialhjelpsmottakere
4,0 %
Barnevernstiltak
3,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
17,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 199 662
Enhetskostnader grunnskole
kr 139 920
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 200 442
Enhetskostnader institusjon
kr 943 732
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 943
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 502
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 183
Reguleringsplaner
270 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 124 793
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.