Fjaler

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Fjaler med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
5,5 %
Netto driftsresultat
5,2 %
Langsiktig gjeld
210,7 %
Arbeidskapital
22,4 %
Frie inntekter
kr 70 519
Netto lånegjeld
kr 79 901
Utgifter barnehage
kr 152 507
Utgifter grunnskole
kr 130 379
Utgifter kommunehelse
kr 3 767
Utgifter pleie og omsorg
kr 24 600
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 189
Utgifter barnevern
kr 8 493
Utgifter administrasjon
kr 6 271
Barnehagedekning
92,0 %
Andel spesialundervisning
8,9 %
Legeårsverk
16,5 Stk
Fysioterapiårsverk
11,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
84,6 %
Beboere institusjon
17,3 %
Sosialhjelpsmottakere
3,1 %
Barnevernstiltak
6,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
27,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 199 929
Enhetskostnader grunnskole
kr 140 937
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 294 695
Enhetskostnader institusjon
kr 888 949
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 829
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 183
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 183
Reguleringsplaner
103 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 86 219
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.