Askvoll

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Askvoll med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,5 %
Netto driftsresultat
3,6 %
Langsiktig gjeld
216,3 %
Arbeidskapital
11,0 %
Frie inntekter
kr 64 659
Netto lånegjeld
kr 72 723
Utgifter barnehage
kr 142 626
Utgifter grunnskole
kr 140 490
Utgifter kommunehelse
kr 3 730
Utgifter pleie og omsorg
kr 24 353
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 116
Utgifter barnevern
kr 8 151
Utgifter administrasjon
kr 6 498
Barnehagedekning
90,1 %
Andel spesialundervisning
10,6 %
Legeårsverk
13,1 Stk
Fysioterapiårsverk
13,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
93,1 %
Beboere institusjon
11,1 %
Sosialhjelpsmottakere
4,5 %
Barnevernstiltak
6,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 189 839
Enhetskostnader grunnskole
kr 168 975
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 233 662
Enhetskostnader institusjon
kr 1 007 633
Årsgebyr vannforsyning
kr 6 018
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 592
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 183
Reguleringsplaner
30 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 62 597
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.