Luster

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Luster med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,5 %
Netto driftsresultat
4,8 %
Langsiktig gjeld
225,4 %
Arbeidskapital
31,6 %
Frie inntekter
kr 60 010
Netto lånegjeld
kr 66 713
Utgifter barnehage
kr 139 020
Utgifter grunnskole
kr 149 681
Utgifter kommunehelse
kr 3 278
Utgifter pleie og omsorg
kr 24 931
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 693
Utgifter barnevern
kr 9 964
Utgifter administrasjon
kr 6 077
Barnehagedekning
95,7 %
Andel spesialundervisning
8,7 %
Legeårsverk
15,1 Stk
Fysioterapiårsverk
14,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,6 %
Beboere institusjon
10,5 %
Sosialhjelpsmottakere
3,0 %
Barnevernstiltak
4,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
17,0 km
Kommunalt disponerte boliger
39,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 174 858
Enhetskostnader grunnskole
kr 149 393
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 209 658
Enhetskostnader institusjon
kr 1 205 578
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 104
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 337
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 302
Reguleringsplaner
137 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 111 008
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.