Årdal

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Årdal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,9 %
Netto driftsresultat
3,4 %
Langsiktig gjeld
219,7 %
Arbeidskapital
18,2 %
Frie inntekter
kr 57 954
Netto lånegjeld
kr 70 233
Utgifter barnehage
kr 140 504
Utgifter grunnskole
kr 133 302
Utgifter kommunehelse
kr 4 094
Utgifter pleie og omsorg
kr 29 101
Utgifter sosialtjenesten
kr 538
Utgifter barnevern
kr 8 949
Utgifter administrasjon
kr 5 756
Barnehagedekning
94,5 %
Andel spesialundervisning
7,4 %
Legeårsverk
9,8 Stk
Fysioterapiårsverk
12,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
11,8 %
Sosialhjelpsmottakere
3,0 %
Barnevernstiltak
4,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
11,0 km
Kommunalt disponerte boliger
24,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 182 696
Enhetskostnader grunnskole
kr 134 376
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 264 898
Enhetskostnader institusjon
kr 1 393 661
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 250
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 200
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 150
Reguleringsplaner
20 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 125 515
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.