Lærdal

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Lærdal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,2 %
Netto driftsresultat
1,4 %
Langsiktig gjeld
239,2 %
Arbeidskapital
31,3 %
Frie inntekter
kr 63 742
Netto lånegjeld
kr 118 480
Utgifter barnehage
kr 161 276
Utgifter grunnskole
kr 137 369
Utgifter kommunehelse
kr 5 724
Utgifter pleie og omsorg
kr 25 732
Utgifter sosialtjenesten
kr 6 058
Utgifter barnevern
kr 14 659
Utgifter administrasjon
kr 8 220
Barnehagedekning
89,7 %
Andel spesialundervisning
14,3 %
Legeårsverk
19,2 Stk
Fysioterapiårsverk
11,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
21,5 %
Sosialhjelpsmottakere
5,3 %
Barnevernstiltak
4,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
19,0 km
Kommunalt disponerte boliger
16,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 210 885
Enhetskostnader grunnskole
kr 141 882
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 284 636
Enhetskostnader institusjon
kr 1 229 552
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 558
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 621
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 143
Reguleringsplaner
58 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 59 812
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.