Aurland

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Aurland med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,8 %
Netto driftsresultat
5,1 %
Langsiktig gjeld
187,7 %
Arbeidskapital
30,9 %
Frie inntekter
kr 67 852
Netto lånegjeld
kr 65 052
Utgifter barnehage
kr 188 737
Utgifter grunnskole
kr 188 877
Utgifter kommunehelse
kr 5 339
Utgifter pleie og omsorg
kr 34 100
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 040
Utgifter barnevern
kr 10 907
Utgifter administrasjon
kr 17 067
Barnehagedekning
86,8 %
Andel spesialundervisning
10,3 %
Legeårsverk
22,5 Stk
Fysioterapiårsverk
16,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
85,7 %
Beboere institusjon
16,1 %
Sosialhjelpsmottakere
2,4 %
Barnevernstiltak
7,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
51,0 km
Kommunalt disponerte boliger
26,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 253 098
Enhetskostnader grunnskole
kr 183 705
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 330 764
Enhetskostnader institusjon
kr 1 233 833
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 665
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 455
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 143
Reguleringsplaner
20 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 195 600
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.