Sogndal

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sogndal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
6,5 %
Netto driftsresultat
6,2 %
Langsiktig gjeld
161,7 %
Arbeidskapital
23,1 %
Frie inntekter
kr 51 283
Netto lånegjeld
kr 56 847
Utgifter barnehage
kr 134 743
Utgifter grunnskole
kr 114 425
Utgifter kommunehelse
kr 2 171
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 591
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 531
Utgifter barnevern
kr 4 993
Utgifter administrasjon
kr 3 407
Barnehagedekning
92,0 %
Andel spesialundervisning
10,4 %
Legeårsverk
12,6 Stk
Fysioterapiårsverk
8,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,5 %
Beboere institusjon
9,8 %
Sosialhjelpsmottakere
3,0 %
Barnevernstiltak
3,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
1,0 km
Kommunalt disponerte boliger
25,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 175 697
Enhetskostnader grunnskole
kr 116 616
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 289 685
Enhetskostnader institusjon
kr 1 340 452
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 0
Reguleringsplaner
78 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 134 519
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.