Leikanger

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Leikanger med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,6 %
Netto driftsresultat
6,9 %
Langsiktig gjeld
205,4 %
Arbeidskapital
46,8 %
Frie inntekter
kr 58 067
Netto lånegjeld
kr 70 162
Utgifter barnehage
kr 150 936
Utgifter grunnskole
kr 116 707
Utgifter kommunehelse
kr 3 921
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 449
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 358
Utgifter barnevern
kr 8 400
Utgifter administrasjon
kr 6 199
Barnehagedekning
96,0 %
Andel spesialundervisning
9,8 %
Legeårsverk
15,4 Stk
Fysioterapiårsverk
12,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
19,3 %
Sosialhjelpsmottakere
4,3 %
Barnevernstiltak
4,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
4,0 km
Kommunalt disponerte boliger
19,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 187 000
Enhetskostnader grunnskole
kr 117 740
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 162 782
Enhetskostnader institusjon
kr 1 167 321
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 968
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 286
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 929
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 81 971
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.