Balestrand

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Balestrand med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
14,1 %
Netto driftsresultat
15,7 %
Langsiktig gjeld
185,8 %
Arbeidskapital
30,6 %
Frie inntekter
kr 75 387
Netto lånegjeld
kr 69 592
Utgifter barnehage
kr 140 333
Utgifter grunnskole
kr 180 159
Utgifter kommunehelse
kr 5 411
Utgifter pleie og omsorg
kr 51 049
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 997
Utgifter barnevern
kr 10 885
Utgifter administrasjon
-kr 13 142
Barnehagedekning
90,9 %
Andel spesialundervisning
6,5 %
Legeårsverk
0,0 Stk
Fysioterapiårsverk
0,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,2 %
Beboere institusjon
20,3 %
Sosialhjelpsmottakere
5,3 %
Barnevernstiltak
3,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
16,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 180 250
Enhetskostnader grunnskole
kr 171 080
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 498 730
Enhetskostnader institusjon
kr 1 172 320
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 214
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 714
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 143
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 94 125
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.