Vik

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Vik med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,4 %
Netto driftsresultat
-1,3 %
Langsiktig gjeld
221,2 %
Arbeidskapital
12,1 %
Frie inntekter
kr 67 048
Netto lånegjeld
kr 86 634
Utgifter barnehage
kr 131 372
Utgifter grunnskole
kr 140 003
Utgifter kommunehelse
kr 4 837
Utgifter pleie og omsorg
kr 30 835
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 818
Utgifter barnevern
kr 22 346
Utgifter administrasjon
kr 9 129
Barnehagedekning
90,5 %
Andel spesialundervisning
7,4 %
Legeårsverk
18,5 Stk
Fysioterapiårsverk
14,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
19,2 %
Sosialhjelpsmottakere
3,2 %
Barnevernstiltak
5,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
19,0 km
Kommunalt disponerte boliger
25,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 170 656
Enhetskostnader grunnskole
kr 144 739
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 227 542
Enhetskostnader institusjon
kr 1 121 085
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 201
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 661
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 143
Reguleringsplaner
20 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 92 311
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.