Høyanger

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Høyanger med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,7 %
Netto driftsresultat
1,6 %
Langsiktig gjeld
249,6 %
Arbeidskapital
4,0 %
Frie inntekter
kr 61 190
Netto lånegjeld
kr 118 143
Utgifter barnehage
kr 142 614
Utgifter grunnskole
kr 154 140
Utgifter kommunehelse
kr 5 389
Utgifter pleie og omsorg
kr 25 928
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 593
Utgifter barnevern
kr 4 008
Utgifter administrasjon
kr 9 678
Barnehagedekning
92,4 %
Andel spesialundervisning
7,8 %
Legeårsverk
14,9 Stk
Fysioterapiårsverk
13,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
17,0 %
Sosialhjelpsmottakere
4,6 %
Barnevernstiltak
6,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
12,0 km
Kommunalt disponerte boliger
43,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 195 681
Enhetskostnader grunnskole
kr 154 038
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 172 913
Enhetskostnader institusjon
kr 1 072 172
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 859
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 038
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 022
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 72 547
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.