Hyllestad

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Hyllestad med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,5 %
Netto driftsresultat
-0,1 %
Langsiktig gjeld
246,2 %
Arbeidskapital
5,0 %
Frie inntekter
kr 73 007
Netto lånegjeld
kr 96 246
Utgifter barnehage
kr 182 453
Utgifter grunnskole
kr 169 556
Utgifter kommunehelse
kr 5 546
Utgifter pleie og omsorg
kr 31 409
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 580
Utgifter barnevern
kr 6 344
Utgifter administrasjon
kr 9 947
Barnehagedekning
90,6 %
Andel spesialundervisning
11,0 %
Legeårsverk
16,0 Stk
Fysioterapiårsverk
18,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
16,5 %
Sosialhjelpsmottakere
1,8 %
Barnevernstiltak
4,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
55,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 232 354
Enhetskostnader grunnskole
kr 177 901
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 278 961
Enhetskostnader institusjon
kr 1 232 045
Årsgebyr vannforsyning
kr 6 390
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 408
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 183
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 35 681
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.