Solund

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Solund med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,6 %
Netto driftsresultat
1,9 %
Langsiktig gjeld
243,2 %
Arbeidskapital
36,0 %
Frie inntekter
kr 83 432
Netto lånegjeld
kr 102 150
Utgifter barnehage
kr 183 310
Utgifter grunnskole
kr 149 426
Utgifter kommunehelse
kr 7 758
Utgifter pleie og omsorg
kr 26 141
Utgifter sosialtjenesten
kr 9 677
Utgifter barnevern
kr 5 294
Utgifter administrasjon
kr 14 507
Barnehagedekning
103,4 %
Andel spesialundervisning
5,7 %
Legeårsverk
14,7 Stk
Fysioterapiårsverk
4,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
30,4 %
Sosialhjelpsmottakere
1,5 %
Barnevernstiltak
5,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
26,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 199 129
Enhetskostnader grunnskole
kr 159 499
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
7,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 76 267
Enhetskostnader institusjon
kr 1 100 100
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 225
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 464
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 624
Reguleringsplaner
87 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 39 089
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.