Gulen

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Gulen med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-2,9 %
Netto driftsresultat
-2,8 %
Langsiktig gjeld
200,8 %
Arbeidskapital
20,9 %
Frie inntekter
kr 70 430
Netto lånegjeld
kr 58 716
Utgifter barnehage
kr 155 913
Utgifter grunnskole
kr 165 858
Utgifter kommunehelse
kr 4 059
Utgifter pleie og omsorg
kr 31 891
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 488
Utgifter barnevern
kr 4 292
Utgifter administrasjon
kr 9 355
Barnehagedekning
97,4 %
Andel spesialundervisning
5,3 %
Legeårsverk
12,1 Stk
Fysioterapiårsverk
8,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
12,0 %
Sosialhjelpsmottakere
2,0 %
Barnevernstiltak
8,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
9,0 km
Kommunalt disponerte boliger
30,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 189 214
Enhetskostnader grunnskole
kr 167 333
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 495 538
Enhetskostnader institusjon
kr 993 258
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 084
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 960
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 488
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 35 623
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.