Flora

Sogn og Fjordane

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Flora med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,4 %
Netto driftsresultat
3,1 %
Langsiktig gjeld
267,8 %
Arbeidskapital
1,9 %
Frie inntekter
kr 55 628
Netto lånegjeld
kr 113 394
Utgifter barnehage
kr 157 085
Utgifter grunnskole
kr 125 696
Utgifter kommunehelse
kr 2 654
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 779
Utgifter sosialtjenesten
kr 133
Utgifter barnevern
kr 9 088
Utgifter administrasjon
kr 4 651
Barnehagedekning
94,6 %
Andel spesialundervisning
8,3 %
Legeårsverk
11,7 Stk
Fysioterapiårsverk
7,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
90,2 %
Beboere institusjon
13,7 %
Sosialhjelpsmottakere
3,9 %
Barnevernstiltak
5,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
29,0 km
Kommunalt disponerte boliger
27,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 199 981
Enhetskostnader grunnskole
kr 130 786
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 303 243
Enhetskostnader institusjon
kr 1 044 206
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 490
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 648
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 189
Reguleringsplaner
70 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 137 823
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.