Masfjorden

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Masfjorden med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,1 %
Netto driftsresultat
3,1 %
Langsiktig gjeld
151,6 %
Arbeidskapital
23,8 %
Frie inntekter
kr 72 578
Netto lånegjeld
kr 34 751
Utgifter barnehage
kr 165 557
Utgifter grunnskole
kr 200 084
Utgifter kommunehelse
kr 5 091
Utgifter pleie og omsorg
kr 27 656
Utgifter sosialtjenesten
-kr 3 754
Utgifter barnevern
kr 6 311
Utgifter administrasjon
kr 10 313
Barnehagedekning
95,3 %
Andel spesialundervisning
10,6 %
Legeårsverk
16,2 Stk
Fysioterapiårsverk
12,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
19,0 %
Sosialhjelpsmottakere
2,9 %
Barnevernstiltak
5,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
36,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 192 686
Enhetskostnader grunnskole
kr 191 787
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 173 723
Enhetskostnader institusjon
kr 1 202 429
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 850
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 300
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 488
Reguleringsplaner
150 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 55 910
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.