Fedje

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Fedje med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-0,8 %
Netto driftsresultat
3,0 %
Langsiktig gjeld
185,4 %
Arbeidskapital
23,8 %
Frie inntekter
kr 98 939
Netto lånegjeld
kr 20 804
Utgifter barnehage
kr 208 000
Utgifter grunnskole
kr 184 367
Utgifter kommunehelse
kr 8 774
Utgifter pleie og omsorg
kr 33 720
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 879
Utgifter barnevern
kr 1 702
Utgifter administrasjon
kr 20 255
Barnehagedekning
100,0 %
Andel spesialundervisning
9,0 %
Legeårsverk
24,2 Stk
Fysioterapiårsverk
17,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
17,6 %
Sosialhjelpsmottakere
2,4 %
Barnevernstiltak
0,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
41,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 239 043
Enhetskostnader grunnskole
kr 199 225
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 262 889
Enhetskostnader institusjon
kr 1 336 250
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 853
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 197
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 608
Reguleringsplaner
18 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 48 900
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.