Austrheim

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Austrheim med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-2,4 %
Netto driftsresultat
-0,3 %
Langsiktig gjeld
236,0 %
Arbeidskapital
0,9 %
Frie inntekter
kr 58 942
Netto lånegjeld
kr 84 627
Utgifter barnehage
kr 175 105
Utgifter grunnskole
kr 125 221
Utgifter kommunehelse
kr 4 700
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 043
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 250
Utgifter barnevern
kr 14 454
Utgifter administrasjon
kr 5 798
Barnehagedekning
95,9 %
Andel spesialundervisning
10,9 %
Legeårsverk
14,2 Stk
Fysioterapiårsverk
8,3 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
14,2 %
Sosialhjelpsmottakere
5,3 %
Barnevernstiltak
4,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
14,0 km
Kommunalt disponerte boliger
10,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 226 128
Enhetskostnader grunnskole
kr 124 752
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 377 789
Enhetskostnader institusjon
kr 1 053 147
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 122
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 953
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 720
Reguleringsplaner
152 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 71 940
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.