Lindås

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Lindås med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
7,0 %
Netto driftsresultat
7,4 %
Langsiktig gjeld
194,8 %
Arbeidskapital
25,6 %
Frie inntekter
kr 52 682
Netto lånegjeld
kr 67 487
Utgifter barnehage
kr 129 058
Utgifter grunnskole
kr 116 920
Utgifter kommunehelse
kr 2 748
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 876
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 275
Utgifter barnevern
kr 14 472
Utgifter administrasjon
kr 2 406
Barnehagedekning
87,9 %
Andel spesialundervisning
9,8 %
Legeårsverk
11,9 Stk
Fysioterapiårsverk
10,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
11,3 %
Sosialhjelpsmottakere
3,9 %
Barnevernstiltak
3,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
5,0 km
Kommunalt disponerte boliger
13,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,9 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 211 237
Enhetskostnader grunnskole
kr 131 149
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 353 465
Enhetskostnader institusjon
kr 1 219 242
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 975
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 623
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 808
Reguleringsplaner
87 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 127 925
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.