Radøy

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Radøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,3 %
Netto driftsresultat
0,3 %
Langsiktig gjeld
192,1 %
Arbeidskapital
9,7 %
Frie inntekter
kr 55 812
Netto lånegjeld
kr 47 250
Utgifter barnehage
kr 146 217
Utgifter grunnskole
kr 128 018
Utgifter kommunehelse
kr 2 519
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 982
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 968
Utgifter barnevern
kr 9 484
Utgifter administrasjon
kr 5 614
Barnehagedekning
85,6 %
Andel spesialundervisning
12,0 %
Legeårsverk
12,6 Stk
Fysioterapiårsverk
9,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
91,5 %
Beboere institusjon
8,0 %
Sosialhjelpsmottakere
6,3 %
Barnevernstiltak
6,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
8,0 km
Kommunalt disponerte boliger
16,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 189 173
Enhetskostnader grunnskole
kr 130 397
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 344 881
Enhetskostnader institusjon
kr 1 084 040
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 126
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 166
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 488
Reguleringsplaner
40 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 72 808
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.