Øygarden

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Øygarden med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
6,1 %
Netto driftsresultat
5,1 %
Langsiktig gjeld
175,4 %
Arbeidskapital
30,3 %
Frie inntekter
kr 56 134
Netto lånegjeld
kr 77 568
Utgifter barnehage
kr 167 699
Utgifter grunnskole
kr 143 594
Utgifter kommunehelse
kr 4 627
Utgifter pleie og omsorg
kr 21 503
Utgifter sosialtjenesten
kr 7 171
Utgifter barnevern
kr 9 106
Utgifter administrasjon
kr 8 719
Barnehagedekning
90,5 %
Andel spesialundervisning
8,5 %
Legeårsverk
11,7 Stk
Fysioterapiårsverk
8,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
17,9 %
Sosialhjelpsmottakere
7,2 %
Barnevernstiltak
5,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
4,0 km
Kommunalt disponerte boliger
16,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 222 226
Enhetskostnader grunnskole
kr 145 142
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 221 607
Enhetskostnader institusjon
kr 1 506 771
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 806
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 001
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 012
Reguleringsplaner
280 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 256 303
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.