Meland

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Meland med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-0,6 %
Netto driftsresultat
0,2 %
Langsiktig gjeld
201,1 %
Arbeidskapital
18,0 %
Frie inntekter
kr 53 431
Netto lånegjeld
kr 65 040
Utgifter barnehage
kr 143 578
Utgifter grunnskole
kr 108 649
Utgifter kommunehelse
kr 3 145
Utgifter pleie og omsorg
kr 15 686
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 810
Utgifter barnevern
kr 6 677
Utgifter administrasjon
kr 3 480
Barnehagedekning
94,5 %
Andel spesialundervisning
10,1 %
Legeårsverk
11,4 Stk
Fysioterapiårsverk
9,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
12,8 %
Sosialhjelpsmottakere
4,0 %
Barnevernstiltak
3,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
9,0 km
Kommunalt disponerte boliger
15,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,9 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 270 757
Enhetskostnader grunnskole
kr 120 410
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 220 621
Enhetskostnader institusjon
kr 1 344 419
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 170
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 063
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 488
Reguleringsplaner
275 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 96 609
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.