Osterøy

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Osterøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-0,3 %
Netto driftsresultat
-0,1 %
Langsiktig gjeld
201,3 %
Arbeidskapital
17,8 %
Frie inntekter
kr 52 095
Netto lånegjeld
kr 49 893
Utgifter barnehage
kr 114 249
Utgifter grunnskole
kr 106 489
Utgifter kommunehelse
kr 2 833
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 653
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 735
Utgifter barnevern
kr 7 566
Utgifter administrasjon
kr 4 417
Barnehagedekning
83,9 %
Andel spesialundervisning
7,2 %
Legeårsverk
11,5 Stk
Fysioterapiårsverk
7,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
13,1 %
Sosialhjelpsmottakere
3,4 %
Barnevernstiltak
4,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
1,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 167 366
Enhetskostnader grunnskole
kr 135 328
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 324 816
Enhetskostnader institusjon
kr 1 102 685
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 881
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 061
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 913
Reguleringsplaner
270 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 63 758
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.