Modalen

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Modalen med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,9 %
Netto driftsresultat
10,2 %
Langsiktig gjeld
133,2 %
Arbeidskapital
40,8 %
Frie inntekter
kr 115 471
Netto lånegjeld
kr 12 995
Utgifter barnehage
kr 328 467
Utgifter grunnskole
kr 195 016
Utgifter kommunehelse
kr 9 097
Utgifter pleie og omsorg
kr 48 950
Utgifter sosialtjenesten
kr 6 071
Utgifter barnevern
kr 1 234
Utgifter administrasjon
kr 31 763
Barnehagedekning
180,0 %
Andel spesialundervisning
12,9 %
Legeårsverk
0,0 Stk
Fysioterapiårsverk
0,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
24,0 %
Sosialhjelpsmottakere
8,0 %
Barnevernstiltak
0,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 250 370
Enhetskostnader grunnskole
kr 185 688
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 104 882
Enhetskostnader institusjon
kr 1 061 875
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 0
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 250 300
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.